Forsikring og erstatning – lov om forsikring

Utvalget avga i desember 1983 en delutredning med forslag til lov om personforsikring. Utredningen er trykt som NOU 1983:56 . Om arbeidet i utvalget fram til avgivelsen av denne utredningen, vises til pkt 0.2 i NOU 1983:56 s 22 . Siden har utvalget utelukkende arbeidet med skadeforsikring. I denne perioden har det vært avholdt i alt 37 alminnelige utvalgsmøter og 5 møter mellom representanter for forsikringsavtalelovutvalgene i Finland, Norge og Sverige. Under arbeidet med skadeforsikringsloven har ved enkelte anledninger representanter fra forsikringsnæringen vært til stede for å legge fram synspunkter på utvalgets forslag. Utvalget har også mottatt en rekke skriftlige henvendelser fra næringen, først og fremst fra sjøforsikringsnæringen.

Comments are closed.