Lov om forsikringsavtaler. Utredning

I kapittel 8 er det foreslått regler om skadeoppgjør, renter og foreldelse. Med enkelte presiseringer og unntak foreslås det en lovfesting av gjeldende vilkårsbestemmelser hvor selskapene har forbeholdt seg full ansvarsfrihet ved svik i forbindelse med forsikringsoppgjøret.

Det er dissens i utvalget når det gjelder forsikringstagerens rett til renter av erstatningsbeløpet og om frist for å gi melding om forsikringstilfellet. Flertallsfraksjonene foreslår regler som i det vesentlige innebærer en videreføring av gjeldende rett.

Kapittel 9 inneholder særregler om kollektiv forsikring som er helt nye i forhold til gjeldende lov. I den utstrekning kollektiv forsikring ikke er særregulert i dette kapitlet, får lovens alminnelige regler også anvendelse på kollektiv forsikring « så langt de passer ». Det foreslås særregler som stiller krav til innholdet av en kollektiv forsikringsavtale, informasjon om forsikringen, om ikrafttreden og opphør av dekningen og om meldinger fra og til medlemmene av en kollektiv forsikringsordning.

Kapittel 10 gjelder nemndbehandling av tvister i skadeforsikring. Forslaget svarer stort sett til den nemndsordningen som er foreslått i utkast til personforsikringslov kap. 11. Etter dette forslaget foreslås det ikke lovfestet noen særskilt nemndbehandling, men at det eksisterende avtaleverket mellom Norges Forsikringsforbund og Forbrukerrådet videreutvikles.

Kapittel 11 inneholder regler om ikrafttreden, overgangsbestemmelser og endringer i andre lover. Det foreslås at den nye loven som hovedregel gis anvendelse på forsikringsavtaler som er inngått før lovens ikrafttreden.

Comments are closed.