Nordisk lovsamarbeid om erstatning og forsikringsavtaler

Utvalget har redegjort for det nordiske samarbeidet fram til avgivelsen av utredningen om personforsikringslov i pkt 0.3 i NOU 1983:56 s 22 -23. Der har utvalget også redegjort for sitt prinsipielle syn på betydningen av nordisk lovsamarbeid.

Det danske forsikringsavtalelovutvalget ble oppløst i 1983 uten at det hadde lagt fram noen utredning. Danmark har siden ikke deltatt aktivt i det nordiske samarbeidet. Også det finske utvalget er oppløst, men her har arbeidet fortsatt i en arbeidsgruppe nedsatt av Justitiedepartementet.

Det nordiske samarbeidet siden 1984 har vært om skadeforsikring. På samme måte som under arbeidet med personforsikring har de nordiske utvalgene også under arbeidet med skadeforsikringslov lagt stor vekt på det nordiske samarbeidet. Utvalgene har også her greid å nå fram til tekster som har stor grad av likhet når det gjelder systematikk, og løsningen av de ulike spørsmål er i hovedtrekkene stort sett de samme. Fordi de andre utvalgene ennå ikke er ferdige med sine utredninger, er det for tidlig å si noe om i hvor stor grad det vil være likheter i detaljene.

I pkt 0.3 i NOU 1983:56 har utvalget pekt på enkelte forhold som har komplisert det nordiske lovsamarbeidet. Disse forholdene har i noen utstrekning gjort seg gjeldende også under arbeidet med skadeforsikring, og vært medvirkende til at det norske utvalget har blitt ferdig før det finske og svenske.

Den finske arbeidsgruppen tar sikte på å legge fram sin utredning om skadeforsikring i løpet av 1987 og det svenske utvalget sin utredning i 1988.

I Finland og Sverige har det nasjonalt vært arbeidet med personforsikring parallelt med det nordiske samarbeidet om skadeforsikring. Den finske arbeidsgruppen var ferdig med utredningen om personforsikring i 1985 og det svenske utvalget med sin i 1986 (SOU 1986:56).

Comments are closed.