Utredning om forsikring og forsikringsavtaler.

Kapittel 5 i lovutkastet inneholder regler om premiebetaling. Det foreslås her regler om premiens forfallstid, om følgene av at den ikke betales ved forfall og en nærmere regulering av tidspunktet for når premien skal anses å være betalt. Det foreslås en ny regel som gir forsikringstagere som uforskylt er blitt forsinket med premiebetalingen en ekstra betalingsfrist på 3 måneder før forsikringsdekningen faller bort.

I kapittel 6 er det tatt inn regler om erstatningsberegningen, taksert forsikringsverdi og dobbeltforsikring. Dessuten reguleres selskapets ansvar for redningsomkostninger her.

Kapittel 7 inneholder regler om tredjemanns rett etter forsikringsavtalen. Det ene hovedspørsmål som reguleres her er i hvilken utstrekning en forsikring gjelder til fordel for andre enn forsikringstageren (medforsikring av tredjemann) og hvilken stilling en tredjemann skal ha i forhold til selskapet. Utvalget forslår regler som vil klargjøre hvem som har stilling som medforsikret, og som dels vil innebære en utvidelse og dels en innskrenkning av kretsen av de medforsikrede i forhold til gjeldende rett.

Comments are closed.